عباسعلی بهرامی


 • تجربیات
 • تحصیلات
 • مهارت زبان
 • UX/UI Designer / Produce Content  /  Graphic Designer :  کار برای برای شرکت فن آوری های نوین قرن ( تهران  امیر آباد شمالی )
 • طراح uxui سایت uxcode.ir , طراح وب
 • طراح uxui سایت ۱tarh.ir
 • طراح uxui سایت jayaft.com
 • طراح uxui سایت    etcco.ir و طراح وب
 • Graphic Designer و UX/UI Designer :  ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮ وﻟﯿﻌﺼﺮ
 • Graphic Designer : ﮐﺎر ﻫﺎی آزاد ﺑﺮای ده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮐﺎرداﻧﯽ – رشته کامپیوتر  گرایش ﻧﺮم اﻓﺰار  ( کاشان )

کارشناسی – مهندسی  کامپیوتر  گرایش ﻧﺮم اﻓﺰار ( تهران )

 • انگلیسی % ۷۰  ( ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ در درک و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دارم، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. )
 • ترکی استانبولی %۹۰  ( ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را درک و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.)


تخصص های برنامه نویسی


Html5 / Css3 / Flex Box / Css Grid

ES5 / ES6

Git / github

linux

Jquery

ReactJS


تخصص های گرافیکی


Photoshop / Illustrator / Corel

After Effect / Corel Video Studio

Adobe XD , Axure , balsamiq

Adobe Audition

sketch

Paper Design


نمونه کارها

جهت مشاهد نمونه کارهای من بر روی یکی از لینک های زیر کلیک نمایید.


انگیزه

موفقیت های نصیب کسانی میشود که صبر می کنند، همان هایی هستند که توسط افراد اعجول رها شده اند .
( آلبرت انیشتن )

برگرفته از کتاب
( آنان که می دانند آنان که نمی دانند )

تمامی حقوق این وب سایت نزد عباسعلی بهرامی محفوظ است.